Obchodné podmienky

Všetky služby sú poskytované na základe dohody oboch strán.


  • V prípade výskytu okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť (zásah vyššej moci, náhla práceneschopnosť lektorky), vyhradzujeme si právo presunúť termín konania školenia.
  • V prípade, že sa do uzávierky kurzu záväzne neprihlási viac ako 10 účastníkov, vyhradzujeme si právo neuskutočniť plánované školenie. V takom prípade bude už s prihlásenými účastníkmi dohodnutý nový termín konania školenia, resp. bude ponúknuté iné miesto konania školenia.
  • Zľava a splnenie podmienky možnosti uplatnenia zľavy môže byť iba na základe účasti na niektorom zo školení organizovaných firmou Ing. Zuzana Balková EKO-IN a vzťahuje sa k opakovanej účasti firmy na základe IČO. Neuplatnenie zľavy Vám bude oznámené.
  • Účastnícky poplatok musí byť uhradený pred začiatkom školenia prevodom na účet organizátora školenia. Daňový doklad bude účastníkom vystavený po zaplatení účastníckeho poplatku. Organizátor školenia je oprávnený pri prezentácii vyžiadať si od účastníkov doklad o zaplatení kurzu, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na ktorom je čiastka odpísaná.
  • Účastníci, ktorých prihlášky budú doručené po naplnení kapacity školenia, budú kontaktovaní a bude ponúknutý náhradný termín, miesto školenia alebo ich účasť bude zrušená.
  • Dopravu na miesto konania školenia si účastníci zabezpečujú individuálne.
  • V prípade, že sa prihlásený účastník nebude môcť zúčastniť školenia, ÚČASTNÍCKY POPLATOK SA NEVRACIA. Je možné po oznámení zmeny poslať na školenie náhradníka, resp. po dohode sa zúčastniť školenia na nasledujúcom termíne, ak je plánované.


Rozhodnutie, či je riešenie pre Vás reálne a či využijete našu ponuku služieb, ostáva na Vás...