Obchodné podmienky

Všetky služby sú poskytované na základe dohody oboch strán.


  • V prípade výskytu okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť (zásah vyššej moci, náhla práceneschopnosť lektorky), vyhradzujeme si právo presunúť termín konania seminára. Pre tento účel prosím uvádzajte kontakt, ktorému je možné zmenu oznámiť.
  • V prípade, že sa do uzávierky seminára záväzne neprihlási viac ako 10 účastníkov, vyhradzujeme si právo neuskutočniť plánovaný seminár. V takom prípade bude už s prihlásenými účastníkmi dohodnutý nový termín konania seminára, resp. bude ponúknuté iné miesto konania seminára.
  • Účastnícky poplatok musí byť uhradený pred začiatkom školenia prevodom na účet organizátora seminára. Daňový doklad bude účastníkom vystavený po zaplatení účastníckeho poplatku. Organizátor seminára je oprávnený pri prezentácii vyžiadať si od účastníkov doklad o zaplatení kurzu, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na ktorom je čiastka odpísaná.
  • Účastníci, ktorých prihlášky budú doručené po naplnení kapacity seminára, budú kontaktovaní a bude ponúknutý náhradný termín, miesto seminára alebo ich účasť bude zrušená.
  • Dopravu na miesto konania školenia si účastníci zabezpečujú individuálne.
  • V prípade, že sa prihlásený účastník nebude môcť zúčastniť seminára, ÚČASTNÍCKY POPLATOK SA NEVRACIA. Je možné po oznámení zmeny poslať na seminár náhradníka.


Rozhodnutie, či je riešenie pre Vás reálne a či využijete našu ponuku služieb, ostáva na Vás...