Ďakujeme, že sa na nás obraciate s dôverou...

Naše služby

Poradenstvo

Na základe individuálnej požiadavky poskytujem odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva a odporučenie spôsobu plnenia legislatívnych požiadaviek, ktorá zahŕňa oblasť odpadov, ale aj vyhradených výrobkov – obaly, neobaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky, vozidlá a spôsob plnenia vyhradených povinností výrobcu.

Poskytujem odborné poradenstvo v oblasti vodného hospodárstva a odporučenie spôsobu plnenia legislatívnych požiadaviek.

Audit zhody

Audit zhody

Ak potrebujete overiť súlad vašej činnosti s legislatívnymi požiadavkami v oblasti životného prostredia alebo máte pocit, že vašu dlhoročnú rutinu už zasiahla „prevádzková slepota“ požiadajte o nezávislý audit zhody s legislatívnymi požiadavkami.

Audit zhody je možné realizovať na základe individuálnej požiadavky pre konkrétnu, spornú činnosť alebo komplexný audit pre vybrané zložky životného prostredia.

V prípade požiadavky si môžete dohodnúť pravidelný audit overenia plnenia odporučení z auditu zhody + overenie zapracovania legislatívnych zmien za predchádzajúce obdobie.

Analýza aktuálneho stavu, vypracovanie správy, odporučenie opatrení na odstránenie zistení s konzultáciou nezrovnalostí a nadstavenie režimu auditov overením plnenia odporučení, s podporou odborných konzultácií podľa požiadavky.

Audit zhody
Legislatíva & podpora Legislatíva & podpora

Legislatíva & podpora

Podpora zahŕňa sledovanie legislatívnych požiadaviek a vplyv zmien na prevádzkové činnosti v spoločnosti. Príprava žiadostí, vypracovanie prevádzkových poriadkov zariadení na spracovanie odpadov, analýzy a stanoviská k špecifickým problémom prevádzkových činností, odborná podpora v konaní s orgánmi štátnej správy, vypracovanie odvolaní v konaní orgánov štátnej správy alebo spracovanie stanoviska prípadne odvolania k protokolu z kontroly orgánov štátnej správy.