Odpadové hospodárstvo – odpady

Inžinierska činnosť

 • zaradenie odpadov v zmysle Katalógu odpadov
 • vypracovanie žiadostí pre príslušné orgány štátnej správy
 • vypracovanie havarijného plánu pre odpadové hospodárstvo
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov, technologických reglementov, prevádzkových denníkov
 • metodický dohľad pri vedení evidencií a vypracovanie Ohlásení v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z.z.

Poradenstvo

 • audit plnenia legislatívnych požiadaviek pre oblasť odpadového hospodárstva
 • návrh opatrení pre riadenie organizácie odpadového hospodárstva firmy
 • kontroly a návrh opatrení pre zlepšenie organizácie odpadového hospodárstva firmy
 • odporučenie zhodnocovania, zneškodňovania v zariadeniach oprávnených na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona, konzultácie zmlúv
 • školenie pracovníkov – odpadových hospodárov, legislatívne požiadavky + vedenie evidencie
 • metodický legislatívny dohľad nad činnosťami v odpadovom hospodárstve firmy

Rozhodnutie, či je riešenie pre Vás reálne a či využijete našu ponuku služieb, ostáva na Vás...