Vodné hospodárstvo

Inžinierska činnosť

  • vypracovanie a zabezpečenie schválenia Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia
  • vypracovanie a zabezpečenie schválenia Prevádzkových poriadkov
  • spracovanie žiadostí pre štátnu vodnú správu
  • zavedenie prevádzkových záznamov

Poradenstvo

  • audit plnenia legislatívnych požiadaviek pre oblasť vodného hospodárstva
  • poradenstvo v oblasti zavedenia legislatívy vodného hospodárstva vo firme
  • školenie pracovníkov - vodohospodárov
  • odporučenie opatrení pre dosiahnutie súladu s legislatívou vodného hospodárstva

Rozhodnutie, či je riešenie pre Vás reálne a či využijete našu ponuku služieb, ostáva na Vás...